Serveis

Pensant en tu, en les teves empreses, en les teves inversions, en els teus i en el futur que s'esdevindrà

A Diagonal 490, t’aportem la nostra experiència i coneixement, perquè estiguis tranquil; t’assessorem i t’ajudem a solucionar els teus tràmits de manera efectiva.

Scroll to discover

Serveis especials

Startups
Startups

Startups

Estrangers
Estrangers

Estrangers

Tancament
Closing

Tancament

Serveis ordinaris

Successions
El dret de successions o "testamentària" és el conjunt de normes i institucions que regulen la transmissió de tots els béns, els drets i les obligacions d'una persona a conseqüència de la seva defunció.
Testament vital
Testament obert
+8
Veure més
Servicing Notarial

Estem a la teva disposició per ajudar-te i assessorar-te.

Disposem d'una única planta destinada a operacions M&A, reestructuracions i tancaments.

 
Gestió
Oferim la presentació i el pagament d'impostos derivats d'operacions notarials signades a la nostra notaria, traduccions jurades, així com la tramitació de múltiples documents legals a tot Espanya, entre altres serveis. Estem a la teva disposició per ajudar-te i assessorar-te. Disposem d'una única planta destinada a operacions M&A, reestructuracions i tancaments.
Presentació i pagament d'impostos
Inscripció
+11
Veure més
Fusions
Assessorem i ajudem en la coordinació i execució d'operacions de fusions i adquisicions incloent-hi possibles refinançaments i operacions de reestructuració.
 
Som experts en assessorar-te i fer tots els tràmits relacionats amb fusions i adquisicions de societats i companyies.
Operacions de F&A (Fusions i Adquisicions)
Refinançament
+2
Veure més
Actes
En aquesta categoria de serveis incloem la gestió de tota mena de poders notarials, testaments vitals, capitulacions matrimonials.
Capitulacions matrimonials
Celebració de matrimoni
+2
Veure més
Hipoteca
T'assessorem i ajudem a realitzar i tramitar els documents notarials relacionats amb la compravenda d'immobles, donacions, herències, extinció de condomini, dació en pagament, adquisicions i opcions de compra a futur, arres notarials, actes de final d'obra, préstecs hipotecaris o entre particulars, moratòries i subrogacions, entre altres serveis.
Cancel·lació d'hipoteca
Compra-venda d'immobles
+10
Veure més
Societats
T'ajudem a tramitar tots aquells documents relacionats amb la constitució de societats, augments i reduccions de capital, compravenda de participacions o accions d'una companyia o societat, canvis de denominació o domicili, modificacions estatutàries, cessaments o nomenaments de l'administrador, poders mercantils o la dissolució o extinció de la societat.
Reducció de capital
Constitució de societats
+5
Veure més
Operacions Estructurals
T'assessorem i ajudem en el tràmit de documents relacionats amb la fusió, la transformació o l'escissió de tota mena de societats i companyies.
Poder especial
Nomenament d'un tutor
+1
Veure més
Actes
Elaborem tota mena d'actes i documents en què calgui acreditar davant de notari la realització d'un fet concret.
 
Acta de designació d'un mediador
Acta de final d'obra
+10
Veure més
Poders
Elaborem i tramitem tota mena de documents relacionats amb poders, ratificacions, renúncies, substitució i revocació de poders, així com testaments vitals.
Poder especial
Poder mercantil
+8
Veure més
Família
Fem tràmits relacionats amb el matrimoni, capitulacions matrimonials, divorcis, parelles de fet, emancipacions, nomenaments de tutor i aportacions o constitucions a patrimoni protegit.
Divorci
Parella de fet
+6
Veure més
Testimonis i legitimacions
Fem compulses, confirmació de signatures i legitimació de signatures.
Testimonis
Còpies notarials
+1
Veure més
Pòlisses
Tramitem aquells documents amb caràcter financer en què una entitat bancària es relaciona amb una persona o una empresa juntament amb les seves garanties.
Pòlisses
Avals
+1
Veure més

Serveis ordinaris

 • Successions i donacions
 • Servicing Notarial
 • Gestió i Servicing Notarial
 • Fusions, adquisicions i reestructuracions
 • Actes Personals
 • Operacions immobiliàries i hipotecàries
 • Operacions Mercantils
 • Operacions Estructurals
 • Actes
 • Poders i actes jurídics
 • Família
 • Testimonis i legitimacions
 • Pòlisses i avals
Successions
Successions i donacions
El dret de successions o "testamentària" és el conjunt de normes i institucions que regulen la transmissió de tots els béns, els drets i les obligacions d'una persona a conseqüència de la seva defunció.

Serveis vinculats

 • Testament vital
 • Testament obert
 • Declaració d'hereus
 • Acceptació d'herència
 • Renúncia d'herència
 • Addició d'herència
 • Pacte successori
 • Donació
 • Pagament de legítima
 • Lliurament o presa de legats
 • Venda o cessió de drets hereditaris
Servicing Notarial
Servicing Notarial

Estem a la teva disposició per ajudar-te i assessorar-te.

Disposem d'una única planta destinada a operacions M&A, reestructuracions i tancaments.

 
Gestió
Gestió i Servicing Notarial
Oferim la presentació i el pagament d'impostos derivats d'operacions notarials signades a la nostra notaria, traduccions jurades, així com la tramitació de múltiples documents legals a tot Espanya, entre altres serveis. Estem a la teva disposició per ajudar-te i assessorar-te. Disposem d'una única planta destinada a operacions M&A, reestructuracions i tancaments.

Serveis vinculats

Presentació i pagament d'impostos derivats d'operacions notarials Inscripció Tramitació de notes simples Tramitació CIF societat Tramitació de NIE Modificacions cadastrals Registres telemàtics i presencials Tràmits i gestions a tot Espanya Postil·les Serveis de traducció jurada Tramitació de 2a còpia Tramitació de plusvàlues municipals Comprovació de vigència de CIF

Fusions
Fusions, adquisicions i reestructuracions
Assessorem i ajudem en la coordinació i execució d'operacions de fusions i adquisicions incloent-hi possibles refinançaments i operacions de reestructuració.
 
Som experts en assessorar-te i fer tots els tràmits relacionats amb fusions i adquisicions de societats i companyies.

Serveis vinculats

 • Operacions de M&A (Mergers and Acquisitions)
 • Elevació a públic de SPA
 • Refinançament
 • Operacions de reestructuració
Actes
Actes Personals
En aquesta categoria de serveis incloem la gestió de tota mena de poders notarials, testaments vitals, capitulacions matrimonials.

Serveis vinculats

 • Poders generals
 • Testament vital (voluntats anticipades)
 • Capitulacions matrimonials
 • Celebració de matrimoni
Hipoteca
Operacions immobiliàries i hipotecàries
T'assessorem i ajudem a realitzar i tramitar els documents notarials relacionats amb la compravenda d'immobles, donacions, herències, extinció de condomini, dació en pagament, adquisicions i opcions de compra a futur, arres notarials, actes de final d'obra, préstecs hipotecaris o entre particulars, moratòries i subrogacions, entre altres serveis.

Serveis vinculats

 • Cancel·lació d'hipoteca
 • Compravenda d'immobles
 • Declaració d'obra nova
 • Divisió horitzontal
 • Excés de cabuda
 • Extinció de condomini
 • Herència
 • Moratòria
 • Novació
 • Opció de compra
 • Préstec hipotecari
 • Subdivisió d'entitats
 • Subrogació creditor
Societats
Operacions Mercantils
T'ajudem a tramitar tots aquells documents relacionats amb la constitució de societats, augments i reduccions de capital, compravenda de participacions o accions d'una companyia o societat, canvis de denominació o domicili, modificacions estatutàries, cessaments o nomenaments de l'administrador, poders mercantils o la dissolució o extinció de la societat.

Serveis vinculats

 • Reducció de capital
 • Dissolució, liquidació i extinció de societats
 • Augment de capital
 • Canvi de denominació
 • Cessament o nomenament d'administrador
 • Compravenda de participacions / accions
 • Constitució de societats
 • Declaració/Pèrdua d'unipersonalitat
 • Elevació a públic d'acords socials
 • Modificació de l'òrgan d'administració
 • Modificació d'objecte social
 • Poder mercantil especial
 • Poder mercantil general
 • Trasllat de domicili
 • Altres modificacions estatutàries
 • Tramitació de CIF provisional
Operacions Estructurals
Operacions Estructurals
T'assessorem i ajudem en el tràmit de documents relacionats amb la fusió, la transformació o l'escissió de tota mena de societats i companyies.

Serveis vinculats

 • Poder especial
 • Nomenament de tutor
 • Fusió
Actes
Actes
Elaborem tota mena d'actes i documents en què calgui acreditar davant de notari la realització d'un fet concret.
 

Serveis vinculats

 • Actes de manifestacions
 • Actes de notificació
 • Acta de notorietat
 • Acta de presència
 • Acta de protocol·lització
 • Acta de celebració d'un sorteig
 • Actes de dipòsit d'arres per a compravenda
 • Acta de final d'obra
 • Acta de legitimació de signatura per a país estranger
 • Acta de propietat d'un vehicle
Poders
Poders i actes jurídics
Elaborem i tramitem tota mena de documents relacionats amb poders, ratificacions, renúncies, substitució i revocació de poders, així com testaments vitals.

Serveis vinculats

 • Poder especial
 • Poder general
 • Poder mercantil
 • Poder preventiu
 • Poder per a plets
 • Ratificació
 • Renovació de poder
 • Renúncia de poder
 • Subapoderament
 • Testament vital
Família
Família
Fem tràmits relacionats amb el matrimoni, capitulacions matrimonials, divorcis, parelles de fet, emancipacions, nomenaments de tutor i aportacions o constitucions a patrimoni protegit.

Serveis vinculats

 • Capitulacions Matrimonials
 • Matrimoni
 • Divorci
 • Parella de fet
 • Dissolució de parella de fet
 • Emancipació
 • Nomenament de tutor
 • Aportació o constitució a patrimoni protegit
Testimonis i legitimacions
Testimonis i legitimacions
Fem compulses, confirmació de signatures i legitimació de signatures.

Serveis vinculats

Testimoni / Compulses notarials
 • Document nacional d'identitat original i en vigor
 • El documento original en qüestió del qual es vol obtenir un duplicat

 

Legitimació

 • Document nacional d'identitat i en vigor
 • El document on consta o ha de constar la signatura que es pretén legitimar notarialment
Pòlisses
Pòlisses i avals
Tramitem aquells documents amb caràcter financer en què una entitat bancària es relaciona amb una persona o una empresa juntament amb les seves garanties.

Serveis vinculats

 • Préstecs
 • Crèdits
 • Confirming
 • Avals
 • Lísing
Estem aquí per ajudar-te i resoldre tots els teus dubtes
Podeu omplir el formulari o, si ho preferiu, posar-vos en contacte via telèfon o correu electrònic
Gràcies per enviar el formulari En breu ens posarem en contacte amb vostè
Estem aquí per ajudar-te i resoldre tots els teus dubtes
Pot omplir el formulari o, si ho prefereix, posar-se en contacte via telèfon o correu electrònic
Gràcies per enviar el formulari En breu ens posarem en contacte amb vostè